×

Leasevoorwaarden

Algemene voorwaarden huurovereenkomsten Leaseplotter.nl

Artikel 1 – Inhoud, duur, prijs en facturering

1.1 De overeenkomst is van kracht nadat Afnemer rechtsgeldig heeft ondertekend. De looptijd bedraagt het, op de overeenkomst, vermelde aantal maanden en start nadat de apparatuur is geleverd. Indien de apparatuur in de loop van de kalender maand is geleverd, dan zal het factureren aanvangen op de eerste dag volgend op de dag nadat het laatste apparaat is geleverd.. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met 3 maanden, tenzij deze overeenkomst minimaal 3 maanden voor het verstrijken van de huurperiode door één van de partijen aan de andere partij door middel van een aangetekend schrijven zal zijn opgezegd.

1.2 De overeenkomst is een all-in huurovereenkomst. De genoemde huurprijs is de totaal prijs van de kosten van de huur, vervanging van onderdelen en de uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden en verbruiksmaterialen. De verstrekte verbruiksmaterialen zijn voldoende om, bij een normaal gebruik, het overeengekomen aantal m2 afdrukken te produceren.

1.3 Onder m2 afdruk wordt verstaan het printen op 1 vierkante meter papieroppervlakte met 0.5 milliliter inkt.

1.4 Voor zover de huurovereenkomst ook software omvat, verleent Leaseplotter.nl Afnemer de niet exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten van deze software voor de duur van deze overeenkomst. De eindgebruikers licentievoorwaarden van de softwareleverancier worden geacht volledig en ongewijzigd te zijn geaccepteerd bij gebruik hiervan door Afnemer.

1.5 Afnemer is verplicht aan het einde van iedere overeen gekomen afrekentermijn een correct en volledig ingevulde (digitale) metingskaart of een door Leaseplotter.nl verstrekte (digitale) verzamellijst aan Leaseplotter.nl te zenden, welke de basis vormen voor de periodieke afrekening van de gemaakte m2 en bijbehorende milliliters inkt additioneel gebruik. Deze informatie zal Leaseplotter.nl verzamelen via het eigen beheersysteem. Indien de applicatie niet of niet naar behoren functioneert, dienen de metingen aan Leaseplotter.nl middels beschikbaar gestelde metingskaart kenbaar worden gemaakt. De kosten ter zake de verwerking van de gegevens als gemeld op de metingskaart komen voor rekening van Afnemer. Als de metingskaart niet op de vijfde dag na de genoemde periode in het bezit is van Leaseplotter.nl, zal Leaseplotter.nl een factuur zenden op basis van het gemiddelde van hetgeen gedurende de voorafgegane periodes is gefactureerd. Een opgetreden verschil wordt met de factuur over de daarop volgende periode aan de hand van de dan ontvangen metingen gecorrigeerd.

1.6 De huurovereenkomst is van de zijde van Afnemer slechts met vooraf door Leaseplotter.nl verstrekte schriftelijke toestemming overdraagbaar. Het is Afnemer niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren.

1.7 De huurovereenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Afnemer kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

Artikel 2 – Levering, gebrek en staat van de apparatuur

2.1 Opgaven van levertijden worden steeds naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn derhalve niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient Leaseplotter.nl steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet Leaseplotter.nl een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van een levertijd kan de Afnemer geen beroep doen op schadevergoeding. Afnemer komt geen beroep op ontbinding toe, behoudens wanneer van de Afnemer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij het betreffende deel van de overeenkomst in stand houdt. De eventuele ontbinding is alsdan partieel en raakt enkel dat deel dat strikt noodzakelijk is.

2.2 Indien bij de aanvang van de overeenkomst geen proces-verbaal van oplevering is opgemaakt dan wordt de apparatuur geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn opgeleverd en aanvaard door Afnemer.

2.3 Van een gebrek is sprake indien de apparatuur als gevolg van een niet aan Afnemer toe te rekenen eigenschap niet het genot kan verschaffen dat de Afnemer daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. Eventuele gebreken dienen binnen vierentwintig uren schriftelijk aan Leaseplotter.nl te worden gemeld.

Artikel 3 – Risico

Afnemer dient de, in de overeenkomst, vermelde apparatuur voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen allerhande risico’s zoals bijvoorbeeld schade ten gevolge van water, brand en diefstal. Afnemer zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken, overeenkomstig aard en bestemming. In geval van enig evenement met betrekking tot de apparatuur is Afnemer verplicht binnen vierentwintig uren schriftelijk alle gegevens hieromtrent aan Leaseplotter.nl te verschaffen. Indien Afnemer in strijd handelt met de overeenkomst dan is zij aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 4 – Technische service

4.1 Leaseplotter.nl, of een door haar aangewezen partij, draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de apparatuur of verstrekt Afnemer informatie over het in gebruik nemen van de apparatuur.

4.2 Leaseplotter.nl zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten. Leaseplotter.nl zal daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking stellen en wel tijdens de werktijden van Leaseplotter.nl, gemiddeld binnen 8 werkuren (=Next Day Assistance) na bericht van Afnemer dat de apparatuur niet naar behoren functioneert. Leaseplotter.nl is bevoegd om voor het verrichten van de werkzaamheden als in dit artikel bedoeld derden in te schakelen. Afnemer kan via de website van Leaseplotter.nl storingen aanmelden.

4.3 Afnemer is verplicht die maatregelen te treffen, zodat de apparatuur op eenvoudige wijze op de begane grond kan worden geplaatst, aangesloten op een PC (niet in netwerk) en onderhouden met behulp van het eigen beheersysteem van Leaseplotter.nl. Met betrekking tot de aangewezen locatie voor plaatsing en voor het verrichten van onderhoud verklaart Afnemer hierbij dat zal worden voldaan aan de specificaties, zoals vermeld in de, bij de machine behorende, handleiding(en). Afnemer is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid van telecomfaciliteiten, waaronder internet, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Leaseplotter.nl staan. Leaseplotter.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.

4.4 Leaseplotter.nl zal alle middelen inzetten voor het bewaken van de betrouwbaarheid van de in het kader van het beheersysteem overgedragen gegevens en de beschikbaarheid van het beheersysteem, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de applicatie niet beschikbaar is.

4.5 De vervanging van onderdelen en uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden komt niet voor rekening van Afnemer; uitgezonderd beschadigingen en nalatigheid van Afnemer die een verkorting van de levensduur van (delen van) de apparatuur tot gevolg hebben en / of kosten veroorzaken ten gevolge van verkeerd gebruik. Uitgezonderd zijn voorts slijtage aan glasplaten, lampen en whitebackground platen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle reparaties, veranderingen, verplaatsingen, koppelingen aan andere apparatuur of afstellingen verricht door andere dan door Leaseplotter.nl gemachtigde personen, Leaseplotter.nl ontslaat van alle verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiend.

4.6 De door Leaseplotter.nl beschikbaar gestelde apparatuur, die, anders dan als gevolg van voor rekening van Afnemer komende oorzaken, gebreken blijken te vertonen, zullen door Leaseplotter.nl kosteloos worden hersteld of vervangen. De betreffende gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking daarvan, door Afnemer aan Leaseplotter.nl ter kennisgave worden gebracht.

4.7 Het uitvoeren van onderhoud door Leaseplotter.nl zal geen grond kunnen zijn voor huurvermindering, schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 5 – Controle

5.1 Afnemer verleent, te allen tijde, gedurende de normale kantooruren aan één of meer door Leaseplotter.nl aangewezen personen toegang tot de plaats waar de apparatuur zich bevindt, teneinde zich ervan te overtuigen van de naleving door de Afnemer van al haar verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiend, om de door Leaseplotter.nl noodzakelijke geachte controle of reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en / of zich rechtens weer in het bezit te stellen van de apparatuur.

5.2 De door Leaseplotter.nl aangewezen personen zullen zich houden aan, de door Afnemer te stellen, toegang- en veiligheidseisen, voor zover van toepassing.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Afnemer dient Leaseplotter.nl te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens.

6.2 Afnemer kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van Afnemer jegens Leaseplotter.nl.

6.3 Indien de Afnemer geen SEPA doorlopende machtiging voor automatische incasso van hetgeen uit hoofde van overeenkomst is verschuldigd afgeeft, of indien de SEPA doorlopende machtiging eindigt, dan is Leaseplotter.nl gerechtigd euro 5,-  administratiekosten per maandfactuur en euro 15,- administratiekosten per kwartaalfactuur in rekening te brengen. In beide gevallen behoudt Leaseplotter.nl zich het recht voor om in het geval van storneren administratiekosten te innen.

6.4 Betaling, hetgeen bijschrijving van het verschuldigde in de administratie van Leaseplotter.nl inhoudt, van het door Afnemer verschuldigde bedrag zal plaatsvinden op het op de factuur aangegeven betaaladres binnen dertig dagen na factuurdatum.

6.5 Afnemer is niet gerechtigd een vermindering van de overeengekomen (huur)prijs te vorderen op de grond dat sprake is van een vermindering van het genot, tenzij die vermindering van het genot een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat Leaseplotter.nl bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

6.6 Leaseplotter.nl is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door Afnemer te verlangen. Deze zekerheid kan geboden worden door op eerste verlangen van Leaseplotter.nl een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van Leaseplotter.nl af te geven dan wel persoonlijke zekerheden te bieden. In geval van een personenvennootschap zijn medevennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.

6.7 Afnemer zal Leaseplotter.nl direct door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Afnemer (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Afnemer gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaring, als bedoeld in Boek 2, artikel 403 Burgerlijk Wetboek, bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van Leaseplotter.nl, is Leaseplotter.nl in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Afnemer te verlangen. Afnemer is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen.

6.8 Indien een aansprakelijkheidsverklaring, zoals hierboven beschreven, van een derde voor de verplichtingen van Afnemer is of wordt ingetrokken, is Leaseplotter.nl gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te ontbinden en het totaal door Afnemer verschuldigde direct te vorderen.

6.9 Indien Afnemer om welke reden dan ook, dus ook in overmacht situaties, verhinderd is of wordt om de apparatuur te gebruiken, zal zulks noch invloed hebben op het voortduren van deze overeenkomst, noch op het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst.

Artikel 7 – Prijswijziging

Leaseplotter.nl is gerechtigd de prijs tussentijds, maximaal één keer per jaar te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van deze overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en /of wijzigingen in de koersverhouding en /of door de Nederlandse overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

Artikel 8 – Recht tot ontbinding

8.1 Leaseplotter.nl heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, te beëindigen en zich op kosten van Afnemer in het bezit van de apparatuur te stellen, indien Afnemer enige bepaling van deze overeenkomst niet stipt nakomt, in het bijzonder enige factuur niet op tijd voldoet, dan wel op de apparatuur beslag wordt gelegd of de apparatuur uit de feitelijke macht van Afnemer geraakt dan wel faillissement, WSNP of (voorlopige) surseance van betaling voor Afnemer is aangevraagd of uitgesproken. Onverminderd het recht van Leaseplotter.nl op volledige schadevergoeding, zal Afnemer aan Leaseplotter.nl een onmiddellijk opeisbare vergoeding (‘Beëindigingsvergoeding’) verschuldigd zijn gelijk aan het bedrag van het totaal van (i) de huurtermijnen en andere bedragen die onder de Huurovereenkomst opeisbaar zijn vóór de dag van beëindiging/ontbinding en niet zijn betaald, (ii) de huurtermijnen die Afnemer bij het in stand blijven van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen en (iii) de kosten vermeld in artikel 10 en 13 van deze algemene voorwaarden.

8.2 Afnemer is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de apparatuur wil uitoefenen, in het bijzonder het beslagleggen van de deurwaarder der belastingen, onmiddellijk inzage te verstrekken in deze overeenkomst, om hem erop te wijzen, dat de apparatuur eigendom is van Leaseplotter.nl, alsmede Leaseplotter.nl van één en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Voor schade die Leaseplotter.nl lijdt door het niet correct nakomen van deze bepaling is Afnemer aansprakelijk.

Artikel 9 – Wijze van gebruik

9.1 Afnemer is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. Het is Afnemer niet toegestaan de apparatuur van de locatie, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van Leaseplotter.nl. Indien de apparatuur, op verzoek van Afnemer, door Leaseplotter.nl wordt verhuisd of verplaatst, zal Leaseplotter.nl dienaangaande kosten aan Afnemer in rekening brengen. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de, op dat moment in gebruik zijnde, tabel verhuiskosten (inclusief installatie) per gewichtsgroep.

9.2 Afnemer zal de apparatuur overeenkomstig de productbeschrijving gebruiken. Afnemer zal genoemde apparatuur en software uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Afnemer respecteert het aan haar door fabrikant gegunde exclusieve gebruiksrecht ter zake apparatuur en daarbij behorende software. Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar.

Artikel 10 – Einde van de overeenkomst

10.1 Afnemer is verplicht de apparatuur bij het einde van de overeenkomst in goede en complete staat aan Leaseplotter.nl ter beschikking te stellen. Behoudens de normale slijtage zal deze staat gelijk zijn aan de staat, omschreven in het proces-verbaal van oplevering dan wel overeenkomstig het in artikel 2.2 bepaalde.

10.2 Voor retourtransporten zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de op dat moment bij Leaseplotter.nl in gebruik zijnde tabel vervoerskosten per gewichtsgroep. De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van Leaseplotter.nl en dienen bij het einde van de looptijd van deze overeenkomst aan Leaseplotter.nl te worden geretourneerd.

10.3 Indien Afnemer weigert de apparatuur bij einde van de overeenkomst overeenkomstig artikel 10.1 aan Leaseplotter.nl ter beschikking te stellen verbeurt Afnemer een direct en niet voor matiging vatbare boete van euro 100,- per apparaat per dag, dagdeel daaronder begrepen, voor iedere dag dat de apparatuur niet wordt afgegeven met een maximum van euro 5.000,- per apparaat.

Artikel 11 – Eigendomsrecht

11.1 De apparatuur, inclusief alle toebehoren, hoe ook genaamd, blijft eigendom van Leaseplotter.nl.

11.2 Afnemer mag de apparatuur niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren of op enige andere wijze aan derden afstaan.

11.3 Het is Afnemer niet toegestaan om de op de apparatuur aangebrachte merken, nummers, namen en / of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen.

11.4 Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de apparatuur mogen uitsluitend door Leaseplotter.nl worden aangebracht.

11.5 In alle gevallen (ook indien toestemming door Leaseplotter.nl is verleend) is Afnemer verplicht door hem aangebrachte veranderingen aan de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken en de apparatuur in de oude staat te herstellen.

11.6 Leaseplotter.nl heeft het recht de eigendom van de apparatuur en/of haar rechten en vorderingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren, onverminderd Leaseplotter.nl’s gehoudenheid tot nakoming van haar verplichten uit de overeenkomst. Daarnaast heeft Leaseplotter.nl het recht om, ondermeer in het kader van een financiering van haar bedrijfsactiviteiten, haar rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst door middel van contractsoverneming al dan niet voorwaardelijk over te dragen aan een derde en Afnemer stemt bij voorbaat in met en verklaart mee te werken aan een dergelijke overdracht.

11.7 Afnemer zal de apparatuur op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enig roerend of onroerend goed verbinden.

Artikel 12 – Belastingen

Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijde, zullen worden geheven op de door Afnemer te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op de apparatuur en /of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel13 – Kosten, opschorting en rente

13.1 Indien een Afnemer niet binnen de overeengekomen, of anderszins hiervoor bepaalde, termijn betaalt is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Leaseplotter.nl is in dat geval gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,25% per maand, of de wettelijke (handels)rente wanneer deze hoger is.

13.2 In geval van verzuim van Afnemer is Afnemer aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Leaseplotter.nl. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 150,-.

13.3 Indien Afnemer enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is Leaseplotter.nl voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (ondermeer ten aanzien van het verlenen van service en het verstrekken van verbruiksmaterialen) en heeft Leaseplotter.nl het recht de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 8.1) en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Leaseplotter.nl is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar schuld, dit tot een maximum van euro 100.000,- (zegge één honderdduizend) voor materiële schade en euro 20.000,- (zegge twintigduizend euro) voor dood of letsel aan personen.

14.2 Afnemer vrijwaart Leaseplotter.nl tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor zijn anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de apparatuur of de staat waarin deze zich bevindt.

14.3 Leaseplotter.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de aan de apparatuur verbonden hardware, software en data.

14.4 Behoudens het in artikel 14.1 bepaalde is Leaseplotter.nl niet aansprakelijk voor mogelijke schade van Afnemer of van derden, welke schade veroorzaakt is of verband houdt met (het gebruik van) de apparatuur, tenzij deze schade een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat Leaseplotter.nl bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen.

14.5 Leaseplotter.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangs-of identificatiecodes.

14.6 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Leaseplotter.nl beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 – Auteursrechtelijke vrijwaring

Het is Afnemer bekend dat, krachtens de bij ondertekening van deze overeenkomst geldende bepalingen van de Auteurswet 1912, het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst slechts geoorloofd is, indien er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat Afnemer bij het gebruik van de apparatuur zich zal vergewissen van de toelaatbaarheid van het kopiëren van het ter kopiëring aangebodene. Afnemer vrijwaart Leaseplotter.nl tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het, met behulp van de aan Afnemer ter beschikking gestelde apparatuur, gekopieerde werken betreft.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Als overmacht aan de kant van Leaseplotter.nl wordt begrepen iedere omstandigheid die Leaseplotter.nl redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) wordt verhinderd. Hieronder zijn mede (maar niet uitsluitend) begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Leaseplotter.nl.

16.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde bepalingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van Leaseplotter.nl, is Leaseplotter.nl gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Leaseplotter.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Leaseplotter.nl bevoegd, en aan het einde daarvan is Leaseplotter.nl, verplicht, te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op de met Leaseplotter.nl gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met Leaseplotter.nl gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter van rechtbank Midden Nederland met dien verstande dat Leaseplotter.nl gerechtigd is het geschil voor te leggen aan rechter die zonder vorenstaande forumkeuze bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 18 – Slotbepalingen

18.1 De gegevens die in de ruimste zin des woords worden verkregen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden onder strikte geheimhouding verwerkt. Partijen zullen deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, niet openbaar maken, behalve aan de eigen medewerkers, toeleveranciers en gemachtigden voor zoverre dit is vereist voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen. In elk geval kunnen er in het kader van deze service geen gegevens worden verzameld over de documenten die worden beheerd met het beheersysteem  verwerkte apparatuur. Het beheersysteem registreert geen essentiële gegevens over de op de randapparatuur gemaakte kopieën, afdrukken, scans noch over de gebruikers of het werkstation waarop de documenten worden gemaakt, gereproduceerd of verzonden.

18.2 Afspraken buiten deze overeenkomst binden beide partijen niet, tenzij deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze voorwaarden prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

18.3 Bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen ten opzichte van deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen binden Leaseplotter.nl slechts indien deze schriftelijk zijn goedgekeurd door de directie van Leaseplotter.nl of een andere daartoe bevoegde medewerker van Leaseplotter.nl.

18.4 Door ondertekening door Afnemer van deze overeenkomst wordt deze van kracht, onder de ontbindende voorwaarde van het ontbreken van ondertekening door de directie van Leaseplotter.nl of een daartoe bevoegde medewerker van Leaseplotter.nl.

18.5 Onder “een daartoe bevoegde medewerker van Leaseplotter.nl” wordt verstaan een medewerker wiens bevoegdheid dient te blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

18.6 Als er sprake is van verwerken van persoonsgegevens, dan dient iedere partij ervoor te zorgen dat de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden nageleefd. Partijen komen overeen dat er geen onderzoek bij elkaar wordt gedaan hoe de andere partij dit heeft ingeregeld. Leaseplotter.nl kan informatie over Afnemer (direct of indirect) die aan haar in verband met de overeenkomst is of zal worden verstrekt, gebruiken en verwerken voor (i) het administreren en uitvoeren van de afspraken van de overeenkomst, (ii) aan derden geven die bij de overeenkomst betrokken zijn of worden en (ii) aan die partij geven aan de wie de overeenkomst wordt overgedragen.

18.7 Afnemer stemt ermee in dat Leaseplotter.nl uw persoonsgegevens verwerkt conform hetgeen is vermeld in de ‘Privacyverklaring’ die op de website van Leaseplotter.nl is weergegeven.

Homepagina